ประเพณีและการศึกษา

26May

การรวบรวมหลักฐานธงชาติไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
การรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับธงชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2549 ด้วยความตั้งใจของ คุณพฤฒิพล ประชุมผล  ที่มีความประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติธงชาติสยามที่ถูกต้อง จึงรวบรวมหลักฐานชิ้นเอกที่มีความสำคัญไว้มากที่สุด บางอย่างมีเพียงชิ้นเดียวในโลก และของทุกชิ้นสามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติได้อย่างดีพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่สร้างขึ้นมาจากความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ไม่หวังผลกำไร จึงเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณพฤฒิพล และคุณจันทกาญจน์ คล้อยสาย เจ้าของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ช่วยกันทำงานอย่างทุ่มเท สละทรัพย์และเวลาเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติ  

ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เป็นที่รู้จักของชาวไทย  หลายองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกต้อง เพราะข้อมูลเหล่านี้ผ่านการสืบค้นมาอย่างละเอียดจนเชื่อถือได้

นอกจากจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แล้ว ยังเดินทางไปบรรยายให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

คุณพฤฒิพล เดินทางไปเกือบทั่วโลกเพื่อหาข้อมูล หาหลักฐานเกี่ยวกับธงชาติไทยต่างๆ จากทั้งในและนอกประเทศ จึงเป็นที่รู้จักของผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นพิพิธภัณฑ์นี้ยังได้รับการตอบรับและรางวัลจากหลายแห่งอีกด้วย

ด้วยปณิธานที่จะใช้ชีวิตทดแทนคุณแผ่นดิน จึงตั้งใจให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศชาติแก่เยาวชนและคนไทย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักและศรัทธาต่อประเทศไทย พร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ  

นับตั้งแต่มีธงผืนแรกของชาติจนถึงวันนี้ มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของธงชาติไทยโดยเฉพาะ เพียงแห่งเดียวคือ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้ และที่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับธงชาติสยามหรือธงชาติไทยไว้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีถึง 1,546 ชิ้น ทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าต่อคนไทย

จึงบันทึกไว้ใน บันทึกไทย Thailand Records

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : พฤฒิพล ประชุมผล (พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย) FB

TAGS:  

, , , , , ,
| | | |