ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดเรื่องราวใน "บันทึกไทย"

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้ หากยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมด ให้กรอกแบบฟอร์มส่งมาก่อน แล้วเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในส่วนที่เหลือ
ส่งตามมาโดยเร็วที่สุด บันทึกไทย (Thailand Records) ต้องได้รับรายละเอียดครบทั้งหมดก่อนที่จะจัดการบันทึกสถิติ
ประเภทของการทำสถิติ
ประเภทของผู้พยายามทำสถิติ*
หลังจากท่านส่งใบสมัครแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งรายละเอียดกลับผ่านอีเมล์ เพื่อยืนยันการทำสถิติ
ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจดบันทึก และมีสิทธิ์สั่งซื้อสัมฤทธิ์บัตรในการทำหรือทำลายสถิติของท่านพร้อมรายละเอียดตามสถานภาพในบันทึกไทย

บันทึกไทยสงวนสิทธิ์ในการระงับสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองและผู้อื่นหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
ท่านแต่ผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการทำหรือทำลายสถิติ ท่านไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆจากบีนทึกไทยได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในการกรอกและส่งใบสมัคร ให้ถือว่าท่านเข้าใจ ยอมรับ และตกลงตามเงื่อนไขข้างดังกล่าวนี้แล้ว
เมื่อได้รับข้อมูล ทางทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็ว หากมีคำถาม
สามารถติดต่อมาได้ที่ info@ThailandRecords.org