ที่สุดของ "บันทึกไทย"
ที่สุดของเรื่องราวและสถิติต่างๆ อย่างเป็นทางการ

WHO WE ARE

"บันทึกไทย" (Thailand Records) เราเชื่อมั่นใน...ความสามารถของมนุษย์ ซึ่งมีความพยายามที่จะสร้างสุดยอดเรื่องราว อัน สะท้อนคุณค่าในตัวตน องค์กร และประเทศชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆ ไป

"บันทึกไทย" (Thailand Records) เป็นผู้บันทึก ผู้รวบรวมสุดยอดเรื่องราวความสำเร็จ และสถิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ (THAILAND Official Recorder) เป็นพื้นที่นำเสนอ ๔ เรื่องราวหลัก คือ ประเพณีและการศึกษา (Culture and Knowledge), สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (Creature / Travel / Place), ศิลปะและนันทนาการ (Art and Entertainment) และวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน (Lifestyle) เรื่องราวที่ได้รับการบันทึก จะต้องเป็นเรื่องที่ "สุดยอด รายแรก แปลกใหม่ ไทยแท้"

นอกจากนี้ “บันทึกไทย” (Thailand Records) ยังเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ สำหรับบุคคลและองค์กร ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

"บันทึกไทย" (Thailand Records) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ มีทีมงานและคณะกรรมการตัดสิน ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"

6 ขั้นตอนการเข้าร่วมสร้างสถิติ

1. กำหนดเป้าหมายที่จะทำสถิติ
2. ขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจะติดต่อกลับ
3. ผู้ทำสถิติต้องเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการพิจารณารับรองสถิติ อันได้แก่ การจัดการกิจกรรม การจัดเตรียมอุปกรณ์การวัดสถิติ สถานที่ เจ้าหน้าที่และสักขีพยาน เพื่อการตรวจสอบร่วมกันกับตัวแทน Thailand Records
4. ค่าธรรมเนียมในการจดบันทึก ทีมงานจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ท่านจะตัดสินใจขึ้นทะเบียนเพื่อสร้างสถิติ (ค่าธรรมเนียมในการจดบันทึก ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสถิติที่จะบันทึก)
5. ผู้สร้างสถิติต้องส่งหลักฐานการทำสถิติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง เพื่อเป็นการยืนยันสถิติอย่างเป็นทางการ
6. สถิติที่ได้รับการรับรอง จะได้รับการบันทึกในหนังสือและสื่อต่างๆ ของ "บันทึกไทย" พร้อมทั้งมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สร้างสถิติ

เกณฑ์การสร้างสถิติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบันทึกประวัติทางสถิติอย่างเป็นทางการและเชื่อถือได้
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนไทยและประเทศไทย
3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนตลอดจนคนไทยทั่วไปเกิดการตื่นตัวในการดึง
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาใช้อย่างเต็มที่
4. เพื่อเป็นก้าวแรกในการก้าวสู่ระดับโลก
5. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับคนไทยในการแสดงศักยภาพให้ทั้งโลกได้รับรู้
คุณสมบัติของผู้สร้างสถิติ
วิธีการเพื่อให้ได้รับการบันทึก
ข้อแนะนำ